fizor. respecteert de privacy van de bezoekers van zijn website, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Daarom hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat gericht is op volledige transparantie ten opzichte van onze klanten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, het doel of de doelen ervan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Indien u meer informatie wenst over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: httpsss://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking devices accepteert, zullen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen.

Door deze website verder te bezoeken, aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden en gaat u akkoord met het gebruik van cookies en andere traceringssystemen.

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Definities

 1. Website (hierna: “Website”) Forazconsulting.eu
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de verantwoordelijke voor de verwerking”): fizor. gevestigd te Lange Brinkweg 77-03, 3764 AB Soest, Nederland, Kamer van Koophandel nummer: 32126735

Artikel 2 – Toegang tot de website 

 • De toegang tot en het gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U zult zich ervan onthouden de gegevens en informatie van deze website te gebruiken voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, alsmede voor commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – Inhoud van de website

 • Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (animatiefilmpjes), videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt voor de werking van deze website en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website worden gebruikt, zijn beschermd door de wetten op de intellectuele eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke wijze dan ook, van het geheel of een deel ervan, met inbegrip van de technische toepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke voor de verwerking, is strikt verboden. Het feit dat de controleur niet onmiddellijk optreedt tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van het recht om de overtreder te vervolgen.

Artikel 4 – Beheer van de website

 • Met het oog op een goed beheer van de site, kan de verantwoordelijke voor de verwerking te allen tijde
 • de toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers op te schorten, te onderbreken, te beperken of te weigeren
 • alle informatie te verwijderen die de werking van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten of in strijd is met de internetetiquette
 • de website tijdelijk onbeschikbaar te maken om updates uit te voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

 • De beheerder is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, problemen of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website of een van de functionaliteiten daarvan (tijdelijk) niet toegankelijk is. U bent zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop u verbinding zoekt met onze website. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op het internet. Bovendien bent u zelf verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en welke informatie u zoekt.
 • De verantwoordelijke voor de verwerking is niet aansprakelijk voor eventuele gerechtelijke stappen die tegen u worden ondernomen:
  – wegens het gebruik van de website of via internet toegankelijke diensten
  – voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid
 • De controller is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur oplopen, als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u zult zich onthouden van elke daaropvolgende (rechts)handeling jegens de controller.
 • Indien de verantwoordelijke voor de verwerking betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw (ab)gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle daaruit voortvloeiende schade van u te (her)vorderen.

Artikel 6 – Verzamelen van gegevens

 • Uw persoonsgegevens worden verzameld door fizor. en (een) externe verwerker(s).
 • Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”).
 • Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden door de verzamelaar hoofdzakelijk gebruikt voor het onderhouden van een (commerciële) relatie met u en in voorkomend geval voor het afhandelen van uw bestellingen. Zij worden opgenomen in een (elektronisch) register.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot informatie

 • Overeenkomstig artikel 13, lid 1, onder b), van de GDPR heeft iedere betrokkene recht op informatie over en rectificatie, uitwissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 • U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen op info@fizor.io.
 • Elk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening plaatst en het adres vermeldt waarop wij u kunnen bereiken.
 • Binnen een maand na de indiening van het verzoek ontvangt u een antwoord van ons.
 • Afhankelijk van de complexiteit en het aantal van de verzoeken kan deze termijn tot twee maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Wettelijke verplichtingen

 • In geval van inbreuk op enige wet of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en met redenen omkleed verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid vallen.
 • Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de verantwoordelijke voor de verwerking bij het opvragen van deze gegevens het verplichte karakter van deze informatie aangeven.

Artikel 9 – Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

 • U kunt commerciële aanbiedingen van de verzamelaar ontvangen. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, kunt u ons een e-mail sturen op het volgende adres: info@fizor.io
 • Uw persoonlijke gegevens zullen door onze partners niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 • Indien u tijdens uw bezoek aan onze website persoonsgegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van inzameling, van ongeoorloofd gebruik of van elke andere handeling die een inbreuk vormt op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n). De verzamelaar is niet verantwoordelijk in deze omstandigheden

Artikel 10 – Bewaring van gegevens

 • De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de bij wet bepaalde duur.

Artikel 11 – Cookies

 • Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw elektronisch apparaat wordt geplaatst bij een bezoek aan onze website. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kunt worden herkend wanneer u onze website bezoekt. Het stelt ons in staat om ons aan te passen aan uw behoeften. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door gebruik te blijven maken van onze website stemt u in met het gebruik hiervan, tenzij wij op andere wijze toestemming vragen. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
 • Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
  – Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies om sessie- en inloginformatie te verzamelen.
  – Geanonimiseerde Analytische cookies: om informatie te verkrijgen over het bezoek aan onze website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen wij onze communicatie en informatie afstemmen op de behoeften van onze bezoekers. Wij kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.
  – Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om informatie te verkrijgen over het bezoek aan onze website, zoals het aantal bezoekers, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen wij onze communicatie en informatie afstemmen op de behoeften van onze bezoekers.
  – Tracking cookies: zoals advertentiecookies die bedoeld zijn om relevante advertenties te tonen wanneer u hun website bezoekt. Tracking cookies maken profilering mogelijk en behandelen categorieën mensen verschillend bij het richten van advertenties. Tracking cookies verwerken meestal persoonsgegevens.
 • Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies op onze website:
  – Geanonimiseerde Google Analytics (analytische cookie)
  – Google Analytics (analytische cookie)
  – Google AdWords (cookie voor het bijhouden)
 • Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van de controller en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 • Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk elektronisch apparaat, nodigen wij u uit de volgende link te raadplegen: httpsss://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

U kunt geen enkel recht ontlenen aan het beeldmateriaal dat hoort bij een aangeboden product op onze website.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. De rechter in het arrondissement waar de incassant gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen over deze voorwaarden kennis te nemen, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is.